Publikationer

Få viden om cleantech sektorer, trends og markedsmuligheder

Rapport

Energisprog og – forståelse
Foråret 2017

Sproglig energiforståelse er at kunne tale informeret og sammenhængende om energiemner og -teknologier i en hverdagssammenhæng. I energibranchen og internt i energivirksomheder taler vi alle den samme lingo og jargon, der ofte er bygget op af ingeniørterminologi, som er tillært gennem vores uddannelser og i vores fuldtidsjob i en verden af energi.

Størstedelen af slutkunderne er uden for denne faglige kreds. De må i en vis udstrækning opfattes som energi-ukyndige. Kunderne har andre, vigtigere prioriteter i hjemmet; komfort, pris og finansiering,­ støv­ og­ besvær,­når­ nyt­ udstyr­ skal indbygges, tillæring af nye handlemønstre osv. Kunden taler i dag et andet sprog end branchen.

Vi har været ude og snakke med nogle familier om deres erfaringer, ønsker og bekymringer i forhold til nye grønne energiteknologier. I rapporten ”Energisprog og – forståelse” præsenterer vi familiernes oplevelser og tanker, analyserer deres udsagn og giver anbefalinger til, hvordan kommunikationen mellem kunde og branche bliver bedre i fremtiden.

Læs den her.


 Rapport 
Anbefalinger til et Koncernfælles Set-up for Innovation
Efteråret 2016

CLEAN har udarbejdet en rapport med konkrete anbefalinger til et koncernfælles set-up for innovation på Region Hovedstadens hospitaler, herunder Psykiatrien, den Sociale Virksomhed, Apoteket og den Præhospitale Virksomhed, der omfatter både det sunde, grønne og smarte vækstområde. Rapporten er udarbejde med henblik på at identificere konkrete udfordringer og anbefalinger til Region Hovedstaden, således at der skabes et overblik over, hvordan et koncernfælles set-up for sund, grøn og smart innovation kan tage sig ud og imødekomme behovet for at styrke innovationssamarbejder med virksomheder og vidensinstitutioner. Dette omhandler organisering og varetagelse af innovative processer og projekter, både internt og eksternt.

Læs den her.


Inno
Inno-SE brochure

Læs brochuren her.


 

Innose
Inno-SE folder

Læs folderen her.


Rapport
Global Analysis of the Waste-to-Energy Field

In this report 4 fields related to Waste to Energy (WtE) have been investigated: incineration, alternative thermal treatment technologies,anaerobic digestion and landfill gas recovery. A list of identified threats and opportunities is presented, as well as some policy and business development recommendations. The report is developed by Lombardy Energy Cluster as part of the Coolsweep project.

Læs rapporten her.


Drivers in The Waste to Energy field

This report provides an analysis of key drivers which influence the incentive of EU member states (and Norway) to use and invest in waste-to-energy technologies

Læs rapporten her.


OP Vent
OPVent projektrapport – 2015

Læs rapporten her


Læs rapporten her
Internationalisering af danske cleantech SMV’er

CLEAN og Inno-MT har over sommeren 2014 været rundt i Danmark og gennemføre interviews med 39 danske SMV’er, heraf 14 Inno-MT medlemmer. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, hvordan CLEAN og Inno-MT fremadrettet bedst kan understøtte internationaliseringen af danske cleantech SMV’er.

Rapporten identificerer udfordringer og barrierer, som virksomhederne står over for i deres internationaliseringsstrategi, og deres ønsker til tiltag, der kan støtte indsatsen. På baggrund af undersøgelsens resultater vil CLEAN og Inno-MT udvikle aktiviteter der er skræddersyet til virksomhedernes behov for internationalisering.

Læs rapporten her.


  Rapport-Emissionsbaseret-Regulering-i-landbruget
Emissionsbaseret regulering

Natur- og Landbrugskommissionen har i sin nyligt udgivne rapport anbefalet en ny emissionsbaseret model til regulering af landbrugets miljøpåvirkning og husdyrproduktion. Modellen lægger op til, at landbrugene i fremtiden skal reguleres i forhold til den konkrete udledning af miljøskadelige stoffer fremfor på størrelsen af husdyrproduktionen. Formålet med den foreslåede ændring er at fremme udviklingen af landbrugserhvervet og nye miljøteknologier samt at forbedre miljøet.

Innovationsnetværk for Miljøteknologi har

Læs rapporten her.


Publikation_Erhvervshaandbogen_klimaledelse
Grøn omstilling kræver dynamiske økosystemer
Vinter 2016

Forlaget Andersen udgiver i januar en række nye artikler i erhvervshåndbogen ’Klimaledelse’, der har som formål at hjælpe ledere i offentlige og private virksomheder til at gennemføre effektive klimaledelsesinitiativer. CLEAN har bidraget med en artikel om klyngebidraget til grøn vækst og beskæftigelse i Danmark.

Hvordan skaber vi dynamiske grønne økosystemer, som kan udnytte Danmarks stærke position indenfor cleantech og klima- og energirigtige løsninger for derigennem at fremme grøn vækst og beskæftigelse i Danmark? CLEAN har vist sig at være en tilgang, der virker i praksis. Bag CLEAN, der er certificeret som guldklynge, ligger en fusion af seks klynger, som havde hvert deres faglige og geografiske fokus. I dag er det en samlet stærk klynge, der fungerer som en vækstmotor igennem tætte samarbejder mellem klyngens aktører.

Note: Artiklen er udarbejdet af tidl. direktør Preben Birr-Pedersen, og skal derfor ses i historisk lys. Trods direktørskifte er pointerne stadig gældende.

Læs artiklen her


 

  
Forsøgsprojekt
”Sådan får vi Energi og ESCO finansiering på dagsordenen i
almene boliger”

Vinter 2015

Projektets mål var, at se om ESCO kan indarbejdes i energirenoveringsopgaver i den almene sektor. I forbindelse med projektet er der udarbejdet et virkemiddelkatalog, der gennemgår de opgaver en boligorganisation skal igennem for at komme i gang med gennemgribende energirenovering. Igennem processen er vurderet hvor ESCO kan passes ind, hvor langt der kan gåes med ESCO efter garantikonceptet i dag, og hvor der er mulighed for udvikling af ESCO-konceptet til at passe ind til den almen boligsektor, eller hvor den almene sektor kan tilpasse sig ESCO. Udarbejdelsen af denne rapport er støttet af Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter.

Læs rapporten her
Læs virkemiddelrapporten her


 

 Energieffektivt byggeri 
Energieffektivt Byggeri – Nøglen til grøn vækst
Forår 2015

Smart Energy, herunder energieffektivisering af bygninger, er et vigtigt indsatsområde i CLEAN og i omstillingen til et grønnere Danmark. I dette magasin præsenteres en række CLEAN projekter inden for energieffektivt byggeri, som er støttet af Syddansk Vækstforum, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Københavns Kommune samt EU Horizon 2020-midler.

Læs den her


 

 
Complex Cleantech Solutions – Amplifying The Competitiveness Of Danish Business
Efteråret 2014

Denne rapport er baseret på erfaringer for arbejdet med løsnings-orienteret co-creation i projektet “Complex Cleantech Solutions”. Rapporten præsenterer en en helt ny model for, hvordan virksomheder kan indgå i partnerskaber for at levere integrerede løsninger på internationale miljøprojekter.

Læs den her


 

  
CLEAN Magasinet November 2014
November 2014

Danmark er anerkendt verden over som værende en frontløber inden for udvikling og produktion af nye cleantech løsninger. I CLEAN magasinet sætter vi fokus på, hvordan danske virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder kan stå sammen for at værne om og udbygge denne position ved at udvikle nye innovative løsninger, der tager hånd om vor tids største udfordringer samtidig med at de styrker den danske eksport af grøn teknologi og viden.

Læs den her


 

  
Inspirationskatalog: Intelligent By Via Belysningsinfrastruktur
Oktober 2014

Byer over hele verden skal udskifte gadebelysningen til mere energieffektive løsninger. Öresundskomiteen og CLEAN har sat sig for at gøre Øresundsregionen til verdensmester inden for intelligent LED belysning og har lanceret dette inspirationskatalog.

Læs den her


 

  
A Commen Ground For Clean Soil
Efteråret 2014

Rapporten giver et overblik over den danske sektor for jord og grundvand, samt de selskaber, der bidrage til dens udvikling. Indholdet af rapporten er beregnet til at tjene som en inspiration og som et nyttigt redskab til både internationale interessenter og nationale aktører.

Læs den her


 

  
Et Netværk For Nørder – Eksempler På Virksomhedssamarbejder
Sommeren 2014

Inno-MT er et tilbud til dig, der er del af en miljøteknologisk virksomhed og har lyst til at indgå i et aktivt netværk. Som medlem kan du få støtte til innovationsprojekter, finde danske eller internationale partnere til konkrete udviklingsprojekter og opnå ny viden inden for dit fagområde. Folderen er en introduktion til netværket og dets mange muligheder for virksomhedssamarbejder.

Læs den her


 

  
Danish Smart Cities: Sustainable Living In An Urban World – An Overview Of Danish Smart City Competencies
Foråret 2014

Rapporten beskriver specifikke danske kompetencer og styrkepositioner inden for Smart City udvikling og giver nogle generelle anbefalinger til udenlandske virksomheder og interessenter, der ønsker at komme ind i dansk smarte byen marked.

Læs den her